Showdown Ski Review

Keeli Telleen, Stampede Reporter

As the Ski season draws to a close, reporter and avid skier Keeli Telleen takes to the slopes to look back on the season.